فصلنامه نقد کتاب ایران و اسلام- هیات تحریریه
هیئت تحریریه فصلنامه نقد کتاب ایران واسلام

حذف تصاویر و رنگ‌ها
سردبیر
 

دکتر احمدرضا رحیمی‌ریسه rahimi.riseh@gmail
 

هیئت مشاوران
 

 دکتر محمدجواد انواری، عضو هیئت علمی بنیاد دایره ‌المعارف بزرگ اسلامی، گروه کلام و فرق، j_anvari@yahoo 
دکتر عسکر بهرامی، عضو هیئت علمی بنیاد دایره المعارف بزرگ اسلامی، گروه زبان و ادبیات، asbahrami@yahoo.co.uk 
دکتر منصور صفت گل، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، sefatgol@ut.ac.ir 
دکتر سعید عدالت‌نژاد، عضو هیئت علمی بنیاد دایره المعارف بزرگ اسلامی، گروه فقه و حقوق، saeid.edalatnejad@gmail 
دکتر یونس کرامتی، عضو هیئت علمی بنیاد دایره المعارف بزرگ اسلامی، گروه تاریخ علم ykaramati@gmail 
سرکار خانم دکتر فاطمه مینایی، عضو هیئت علمی بنیاد دایره المعارف بزرگ اسلامی، گروه کلام و فرق fminayi@yahoo.com

 

مدیر داخلی
 

گلناز عصّاری golnazassari@gmail

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه نقد کتاب ایران و اسلام:
http://irisbr.faslnameh.org/find.php?item=1.41.13.fa
برگشت به اصل مطلب